Rajendra Prasad

1

(1950-1962)

Sarvepalli Radhakrishnan

2

(1962-1967)

3

Zakir Husain

(1967-1969)

4

V. V. Giri

(1969-1974)

5

Fakhruddin Ali Ahmed

(1974-1977)

6

Neelam Sanjiva Reddy

(1974-1977)

7

Zail Singh

(1977-1982)

8

Ramaswamy Venkataraman

(1987-1992)

9

Shankar Dayal Sharma

(1992-1997)

10

K. R.  Narayanan

(1997-2002)

11

A. P. J.  Abdul Kalam

(2002-2007)

12

Pratibha  Patil

(2007-2012)

13

Pranab  Mukherjee

(2012-2017)

14

Ram Nath  Kovind

(2017-2022)

15

Droupadi  Murmu

(2022)